JSW S.A. dąży do zwiększenia efektywności wykorzystania metanu w kopalniach.

Wykorzystanie metanu towarzyszącego pokładom węgla.

Metan ze złóż węgla zwany także metanem kopalnianym jest bezbarwnym gazem bez woni i smaku, lżejszym od powietrza. To główny składnik naturalnych gazów, często występujących w pokładach węgla. Wypływy metanu to naturalne zjawisko w górnictwie. Gaz ten, występujący w pokładach wraz z węglem
i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wybuchy metanu i pożary spowodowane zapaleniem się tego gazu, to - obok tąpnięć i wybuchów pyłu węglowego - najczęstsze naturalne przyczyny górniczych katastrof na świecie.

Jednakże metan od kilkunastu lat staje się coraz ważniejszym dodatkowym źródłem energii, pozyskiwanym w procesie wydobycia węgla w wyrobiskach górniczych, z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego lub
z otworów wiertniczych przy użyciu szczelinowania hydraulicznego.

Zastosowanie metanu w energetyce jest korzystne nie tylko dla gospodarki, ale wspiera również walkę ze zmianami klimatu. Im większe wykorzystanie wydzielającego się z górotworu metanu do celów energetycznych, tym mniejsza emisja tego gazu do atmosfery, co ogranicza skutki efektu cieplarnianego.

Właśnie dlatego JSW S.A. stawia na rozwój technologii związanych z wykorzystaniem tego gazu w energetyce. Wykorzystanie metanu przyczynia się do wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace programu inwestycyjnego JSW, służącego m.in. zwiększeniu efektywności wykorzystania metanu.
W kopalni Knurów – Szczygłowice oraz Budryk trwają prace nad instalacją umożliwiającą wytwarzanie prądu, ciepła i chłodu z metanu pozyskanego podczas eksploatacji węgla.

Obecnie 60 procent przechwyconego gazu zamienia się w energię. W samym 2017 roku w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ujęto ponad 160 mln m3 metanu, z czego zagospodarowano około 92 mln m3. Do 2030 roku Spółka zamierza aż pięciokrotne zwiększyć produkcję energii elektrycznej z metanu.